Порошенко визначився зі складом ЦВК

Порошенко визначився зі складом ЦВК

ПОДЕЛИТЬСЯ
Порошенко визначився зі складом ЦВК
Ïðåäñåäàòåëü Öåíòðàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ìèõàèë Îõåíäîâñêèé è çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Öåíòðàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Æàííà Óñåíêî-×åðíàÿ âî âðåìÿ î÷åðåäíîãî çàñåäàíèÿ Öåíòðàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè â Êèåâå, â ïÿòíèöó, 17 îêòÿáðÿ 2014 ã.  ýòîò äåíü â Êèåâå ñîñòîÿëîñü î÷åðåäíîå çàñåäàíèå Öåíòðàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè, âî âðåìÿ êîòîðîãî ÷åðåç ïðåäñòàâèòåëåé ÌÈÄ ïåðåäàëè èçáèðàòåëüíûå áþëëåòåíè äëÿ èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ çà ãðàíèöåé. Ôîòî Âëàäèìèðà Ãîíòàðà / ÓÍÈÀÍ

Президент Петро Порошенко пропонує Верховній Раді звільнити 12 з 15 членів комісії ЦВК і одночасно призначити 11 нових членів.
Про це свідчать постанови президента 4789 і 4790 оприлюднені на сайті Верховної Ради.
Постановою 4790 пропонується призначити 11 членів комісії:
1. Басалаєву Аллу Валентинівну (кандидатура «Відродження»),
2. Вербенського Михайла Георгійовича (кандидатура БПП),
3. Гребу Романа Володимировича (кандидатура НФ),
4. Желтову Ольгу Миколаївну (кандидатура БПП),
5. Конопольського Олега Миколайовича,(раніше не фігурував у списках кандидатів)
6. Кустову Світлану Миколаївну (кандидатура БПП),
7. Лотюк Ольгу Степанівну (кандидатура БПП),
8. Плукаря Віталія Володимировича (кандидатура БПП),
9. Радченко Євгена Володимировича (кандидатура «Самопомочі»),
10. Синицю Надія Любомирівна, (раніше не фігурувала у списках кандидатів)
11. Шипілова Леонтія Миколайовича (кандидатура НФ).
Детальніше про обрання нових кандидатів у члени ЦВК «Українська правда» писала у статті «Без Охендовського. Як Порошенко оновлює ЦВК під себе».
Постановою 4789 пропонується звільнити у зв’язку із закінченням терміну повноважень:
1. Астахову Тамару Валеріївна,
2. Данилевського Юрія Миколайовича,
3. Жиденко Ігоря Григоровича,
4. Лукаш Тетяну Леонідівна (секретар комісії),
5. Магеру Андрія Йосиповича (заступник голови ЦВК),
6. Охендовського Михайла Володимировича (голова ЦВК),
7. Райковського Броніслава Станіславовича,
8. Усенко-Чорну Жанну Іванівну (заступник голови ЦВК),
9. Чупахіна Олександра Михайловича,
10. Швець Юлію Вікторівну,
11. Шелестова Олександра Миколайовича,
12. Шелудька Валерія Євгеновича.
Як відомо, термін повноважень цих членів ЦВК закінчився 1 червня 2014 року. Ще троє членів Олександр Осадчук, Олег Діденко і Катерина Махніцького були призначені пізніше і, оскільки термін повноважень членів комісії становить 7 років, їх звільняти не пропонується.

О чем вы думаете?

Загрузка...
Loading...

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ